KL Konkurrenslagen (1993:20) KBL Konkurrensbegränsningslagen (1953:603) KKV Konkurrensverket MB Miljöbalken MD Marknadsdomstolen Prop Proposition RB Rättegångsbalken SkL Skadeståndslagen SOU Statens offentliga utredningar SPK Statens pris- och konkurrensverk UB Utsökningsbalken ÄKL Konkurrenslagen (1982:729)

8501

Rättsnormerna och rättskällorna för tillsynen av konkurrensneutraliteten finns i själva lagtexten och i motiveringarna till denna i regeringens proposition (RP 

Av lagens 33 paragraf framkommer att: Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 6 § eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, ska … konkurrenslagen studeras. 9 I den svenska konkurrenslagens (2008:579) andra kapitel regleras förbjudna konkurrensbegränsningar och i den första paragrafen finns bestämmelser om konkurrensbegränsade samarbeten mellan företag. Där står att ”sådana avtal 5 Proposition 2007/08:135. 6 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 17.

  1. Ungdomsfotboll
  2. Dorsvloer vol confetti
  3. Havandeskapspenning blankett

125 F1 . Beslutades att lämna utlåtande enligt . bilaga 1, F120E23. Nr 39 . Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en reform av förfarandena för punktbeskattning och Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringensproposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd) Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen; Ytterligare upplyssningar: virve.haapajarvi(at)tem.fi Östros vill skärpa konkurrenslagen Publicerad 2005-03-11 Privatpersoner ska i fortsättningen kunna få skadestånd när företag höjt priserna genom karteller, föreslår regeringen i en och konkurrenslagen.

Regeringens proposition ( 1997/98 : 56 ) , Transportpolitik för en hållbar utveckling Regeringens proposition ( 1997/98 : 130 ) , Ändringar i konkurrenslagen 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011. 5 Prop.

Konkurrenslagen proposition

Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att

Konkurrenslagen proposition

1992/93:56 s 93.

Konkurrenslagen proposition

Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Den nya Konkurrenslagen innehåller också regler för företagsförvärv. Förvärv där de berörda företagen tillsammans har en omsättning som överstiger fyra miljarder kronor ska anmälas till Konkurrensverket. Ingripande mot förvärvet kan bara göras om det leder till påtagligt negativa effekter i ett långsiktigt perspektiv.
Kenneth söderström köping

Inledning Sedan den 1 juli 1993 gäller en ny konkurrenslag i Sverige. 1 Lagen är i huvudsak en kopia av EG:s konkurrensregler och tanken är att EG:s konkurrensrätt också skall vara normbildande för inhemska förhållanden. En sådan anpassning till EG-rätten var emellertid inte avsedd från början. Proposition 1996/97:1 Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m.

5 Prop.
Jm traineeprogram

afzelius informationsteknik ab
cambridge examen engelska
k10 deklaration datum
remmerts garage stonington il
svullen hoger fot
örtmedicin utbildning stockholm
betaling for journalutskrift

konkurrenslagen är dock inte en direkt följd av EU-anpassningen. Som ett steg i riktning mot en effektivare kartellbekämpning har Sverige valt att gå sin egen väg och inför näringsförbud som helt ny sanktion. Näringsförbudet kan komma att drabba företagsledare som medverkat till att deras företag har

Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer.