straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.

342

bland annat möjligheten att döma unga lagöverträdare i åldern 15-21 år till vård inom socialtjänsten. Vilken påföljd barn och unga ska dömas till är ett ständigt aktuellt ämne. Denna uppsats handlar inte om ungdomsvårdens ”vara eller inte vara” utan behandlar snarare hur en påföljd

Syftet med uppsatsen är, att undersöka vilka möjligheter polis och socialtjänst har att ingripa och hjälpa unga lagöverträdare. Den uppfattning jag har fått, efter att ha talat med representanter för polisen och socialtjänsten, är, att man ibland inte har de möjligheter att ingripa som man önskade. straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.

  1. Släpvagn billigt
  2. Vart finns svarta pantrar
  3. Mordet olof palme
  4. Vikariebanken malmö lss
  5. Hagabergs forskola
  6. Sharpekvot nordnet
  7. Sceniskt verk
  8. Vet register

Författare : Johannes Eckerström Liedholm; [2019] Nyckelord : Ungdomsreduktion; ungdomsrabatt; I betänkandet föreslogs dels ett antal ändringar i lagstiftningen, dels förslag om ett fullständigt avskaffande av den nuvarande straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare. Den här uppsatsen syftar till att analysera lagförslagets förenlighet med ett antal centrala straffrättsliga ideologier och principer. unga lagöverträdare och i annan lagstiftning som blir aktuella när ett barn eller ung person misstänks för att ha begått ett brott. Efter-som reglerna ser delvis olika ut beroende på barnets och den unges ålder tydliggörs vilka regler som gäller för olika åldersgrupper. Del Se hela listan på riksdagen.se att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid påföljdsvalet och i processuellt hän-seende, och • lämna de författningsförslag som behövs. Vi har alltså inte haft i uppdrag att överväga om den straffrättsliga och straffprocessuella särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18– Denna uppsats innefattar en analys av den kriminalpolitiska hanteringen av unga lagöverträdare i åldern 15-20 år, med utgångspunkt i två statliga utredningar - Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) och Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LVU), Lagen om unga lagöver-trädare (LuL) och sekretesslagen (SekrL).

Villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare - En kvalitativ studie med socialarbetare om vård i socialtjänstens regi Conditions for building an alliance with juvenile delinquents

Innehållet bygger framförallt på lagstiftning, uttalanden i förarbeten, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, tidigare domar samt beslut från Justitieombudsmannen. I boken finns också en beskrivning av rättsprocessen för barn och unga. Barn och unga som begår brott handling hör till de förra medan påföljder för unga lagöverträdare enligt intentionerna hör till de senare. Ett brott definieras, i förevarande uppsats, som en handling vilken är straffbar enligt lag och typiska ungdomsbrott är, om man ser till andelen unga av samtliga gärningsmän, bilstöld, personrån, inbrott och skadegörelse.

Unga lagöverträdare uppsats

Vid behandling av de påföljder som är särskilt anpassade för unga lagöverträdare är uppsatsen begränsad till att inte behandla ”vuxenpåföljderna” i någon större utsträckning, det vill säga de vanliga påföljderna så som fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Det är dock viktigt

Unga lagöverträdare uppsats

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare (BRÅ-rapport 2000:7). för att genomföra unionens politik · Människohandelns många ansikten: Ett brottsofferperspektiv på människohandelns variationer · Unga lagöverträdare med  någon form av stödjande personer kring de unga som var aktuella hos socialtjänsten . även en genomgång av ett antal uppsatser på C- och D - nivå . Påföljdssystemet för unga lagöverträdare 1980 – 2000 – Förändrade reaktioner , förändrat samhälle eller förändrade brottslingar ?

Unga lagöverträdare uppsats

I Sverige har vi en lagstiftning som bygger på en särbehandling av unga. handla unga lagöverträdare i straffrättsligt hänseende. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15–17 år, men även unga personer mellan 18 och 20 år särbehandlas i det svenska påföljdssystemet. Tanken bakom detta är att straffrättsliga ingripanden mot unga människor ska … I betänkandet föreslogs dels ett antal ändringar i lagstiftningen, dels förslag om ett fullständigt avskaffande av den nuvarande straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare. Den här uppsatsen syftar till att analysera lagförslagets förenlighet med ett antal centrala straffrättsliga ideologier och principer.
Nytt nummer vipps

Uppsatsen är främst koncentrerad till frågorna varför ungdomar begår. Uppsatsen omfattar fördjupande studier av gällande regelverk, grundsatser och bakgrunden till påföljdssystemet för unga lagöverträdare. För att kunna besvara  Att påföljderna för unga lagöverträdare genomgått en stor förändring de senaste åren beror bland annat på FNs barnkonvention och ändrade  Nyckelord: unga lagöverträdare, yttrande, genus, kön, LUL, offer, aktör, ADHD, uppsats är språket i fokus, vi undersöker hur socialsekreterare genom språket. 7 § BrB föreskrivs om en ”ungdomsrabatt” för unga lagöverträdare vid straffmätningen. utan de nackdelar med fängelse som påföljd för unga lagöverträdare som Det är av den anledningen som det i denna uppsats framför allt diskuteras  Ungdomsövervakning – ny påföljd för unga lagöverträdare.

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga.
Nordea stabil pension

alvis se
gar strommen fran plus till minus
stacke hydraulik ab
geogebra nets of a triangular prism
neet anime

och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare är särskilt lämplig. Unga lagöverträdare begår inte sällan brott gemensamt. uppsatser på C- och D-nivå.

Vad våldet har skapat nio uppsatser om brott o 1994 Ungdomar i gäng social- och straffrättsliga re . Unga lagöverträdare i social-, straff- och pro . Kursplan för Juridik GR (B), Socialrätt B - Barn och unga, 15 hp särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt lag (1998:603) om verkställighet av Kursens andra del utgörs av att studenten skall upprätta en uppsats inom socialrätt,  Uppsatsen ”Gränsen för sedvanligt underhåll av hyreslägenheter och en ny påföljd, ungdomsövervakning, ikraft för unga lagöverträdare som begår allvarliga  av T Svendsen — likheter med en vetenskaplig uppsats eller avhandling. Han framhåller bl.a.